سامانه یکپارچه ارائه خدمات
میز خدمت الکترونیکی
سازمان اوقاف و امور خیریه
جهت ثبت درخواست خدمت ابتدا وارد سامانه شوید
لیست اطلاعیه ها

     
ردیف موضوع تاریخ مشاهده
1 شناسنامه خدمت "واگذاری اولویت دفن در امامزادگان"... ۲۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸
2 شناسنامه خدمت "رسیدگی به امور خادمین و هیات امنا، موقوفات و امامزادگان"... ۲۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸
3 شناسنامه خدمت "رسیدگی به مسائل حقوقی موقوفات و بقاع متبرکه"... ۲۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸
4 شناسنامه خدمت "راهبری موسسات خیریه موقوفه"... ۲۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸
5 شناسنامه خدمت "راهبری در سرمایه گذاری موقوفات"... ۲۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸
6 شناسنامه خدمت "راهبری برنامه های تبلیغی و ترویجی"... ۲۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸
7 شناسنامه خدمت "خدمات رفاهی به زائرین و خدام"... ۲۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸
8 شناسنامه خدمت "حمایت از طرح های پژوهشی و پایان نامه های دانشگاهی"... ۲۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸
9 شناسنامه خدمت "جمع آوری هدایا، نذورات و حقوق موقوفات و بقاع متبرکه"... ۲۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸
10 شناسنامه خدمت "تنظیم وقف نامه جدید"... ۲۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸
11 شناسنامه خدمت "تثبیت مالکیت موقوفات و رقبات"... ۲۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸
12 شناسنامه خدمت "ارائه نظریات حقوقی و تحقیق"... ۲۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸
13 شناسنامه خدمت "ارائه مجوزهای واگذاری حقوق و اوقافی"... ۲۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸
14 شناسنامه خدمت "ارائه خدمات قرانی"... ۲۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸
15 شناسنامه خدمت "ارائه آمار و اطلاعات اوقاف و امور خیریه"... ۲۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸
16 شناسنامه خدمت "اجرای نیات واقفین"... ۲۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸
17 شناسنامه خدمت "اجاره و نقل و انتقال املاک اوقافی"... ۲۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸
18 شناسنامه خدمت "صدور مفاصا حساب بقاع متبرکه و موقوفات"... ۲۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸
19 شناسنامه خدمت "برگزاری مسابقات ملی و بین المللی قرآن"... ۲۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸